Föräldrar läser bilderböcker

Processbeskrivning: Edsbyns bibliotek arrangerar bokcirklar för nyanlända föräldrar till barn i åldrarna 0-6 i samarbete med SFI, ABF Voxnadalen, Rädda Barnen Ovanåker, BVC och Svenska kyrkan. Föräldrarna bjuds in till biblioteket till tre träffar där barnbibliotekarien är cirkelledare och håller i boksamtal och samtal om läsning, barns språkutveckling och vikten av språkstimulans.
Syftet är att nå nyanlända och utlandsfödda föräldrar, som inte kommer till bibliotekets ordinarie föräldragrupper via BVC. Genom studiecirklarna hoppas vi skapa en kontakt mellan biblioteket och dessa föräldrar, få dem att upptäcka läslusten, samt nå dem med den information kring språkutveckling och språkstimulans, som förstagångsföräldrar får via BVC. Det studiematerial ”Läs för mig!”, som ABF och LO har tagit fram kommer att användas som stöd. ”Att samtala med sina barn om ord, och att läsa högt för dem och tillsammans med dem, är av avgörande betydelse för att de ska få ett rikt och varierat språk. Genom Läs för mig vill man lyfta vuxnas betydelse för barns språkutveckling, med tips och metoder på hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning”.

Detta hoppas vi att uppnå: Genom studiecirklarna hoppas vi skapa en kontakt mellan biblioteket och de föräldrar vi inte når via BVC. Förutom att vi vill nå dem med information kring språkutveckling och språkstimulans, vill vi att de får större kunskap kring bilderböcker, hittar läslust och att de läser fler böcker för sina barn. Vi hoppas att familjerna blir goda biblioteksambassadörer och att de kommer att boktipsa vidare till andra föräldrar och barn. Dessutom vill vi erbjuda en mötesplats för etablerade och nyanlända föräldrar där man kan lära känna nya människor, träna svenska, diskutera familjeliv, samt få större förståelse för varandra och det interkulturella samhället genom diskussioner och kring innehållet i bilderböckerna.

Deltagande bibliotek: Edsbyns bibliotek

Län: Gävleborg

Namn på kontaktperson: Anette Helgesson, anette.helgesson@ovanaker.se 0271-571 55

Uppföljning
Vilka aktiviteter har skett inom processen?
Jag har haft tre grupper med föräldrar från SFI som har kommit till biblioteket. Varje grupp har kommit tre gånger. Varje gång har en språkstödjare varit med. Alla tre grupperna hade arabiska som modersmål och vi läste God natt Alfons Åberg på både arabiska och svenska. Eller rättare sagt, vi gick igenom och läste en sida var ur den svenska boken, diskuterade innehållet och pratade kring föräldrarollen samtidigt. Den arabiska boken, liksom de andra två böckerna vi jobbade med, fick de läsa hemma med sina barn mellan träffarna. Vid varje träff visade jag bilderböcker och andra barnböcker för att locka till läsning. Jag försökte välja några böcker efter föräldrarnas intresse och yrken så att de kände extra motivation att läsa för barnet och även för egen del för att lära sig användbara ord. Vid varje träff talade vi om vikten av att läsa för barn, om det var någon som läste för dem när de var små osv. Vi tittade på ett youtubeklipp där Ola Lindholms förklarar med klossar hur mycket mer ord ett barn som blivit läst för får i jämförelse med ett vars föräldrar inte läser för dem och diskuterade kring det. Vi tittade även på korta avsnitt ur filmen ”Hitta språket”, på arabiska och diskuterade efteråt. Jag visade även SAB-systemet på svenska och arabiska och vi gick igenom bibliotekskatalogen, tittade på Presstext och testade även Barnbibblan där det finns ramsor, sånger och mycket mer som är roligt och bra för språkutvecklingen både för barn och nyanlända vuxna.

Vad har ni uppnått?
I två av grupperna var det bara pappor och det är sällan man når dem via de vanliga bvc-visningarna, så det var bra att nå dem på det här sättet. De fick lånekort och information om biblioteket, och en personlig kontakt med en bibliotekarie. En grupp bestod av bara kvinnor och där var det flera som var föräldralediga och asylsökande. Den gruppen träffades på kvällstid och har efter de tre träffarna önskat fortsätta träffas och det har tillkommit deltagare allt eftersom. Totalt har gruppen med mammor träffats vid 10 tillfällen efteråt och då har vi läst lättlästa vuxenböcker, även då med en språkstödjare, som är utbildad lärare. Fler föräldrar har fått information och kunskap om biblioteket, barnböcker och språkutveckling för barn. Fler föräldrar har även kommit i kontakt med biblioteket, som de kanske inte gjort annars.

Vilka utmaningar har ni stött på?
Det som inte fungerade var att få med föräldralediga etablerade svenskar. Eftersom det tillfälliga biblioteket är så litet och de från SFI inte hade med sig sina barn, eftersom de gick på skoltid, kändes det dumt att ha med bebisar som ”störde”. SFI har varit välvilliga till samarbetet, men det är inte helt lätt att få ihop grupper och scheman. Någon avslutningsfest har inte blivit av än. För att föräldragruppen på kvällen ska fungera optimalt skulle det behövas någon som kan vara med de barn som ibland följer med. Både för att nå barnen med läsning och för att föräldrarna ska kunna koncentrera sig bättre. En utmaning har varit att få föräldrarna att förstå att träffarna i slutändan är till för barnen och inte bara för att föräldrarna ska få tillfälle att lära sig svenska. Det betonade jag allt mer i de två andra grupperna.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?
Metoden att bjuda in SFI-elever som är föräldrar till biblioteket för att läsa bilderböcker har varit lyckad och det går att utveckla den ännu mer, bland annat genom att blanda in BVC, Förskolan Öppna förskolan. I skrivande stund väntar vi på att SFI ska höra av sig om en ny grupp och vi kommer att fortsätta med arbetet så snart vi öppnat det ombyggda biblioteket.
Regionbiblioteket skulle kunna hjälpa till lobba om metoden hos BVC regionalt och lokalt. Intresset att bjuda in nyanlända föräldrar till uppsamlingsheat eller liknande har inte varit särskilt stort. Även om de inte är förstagångsföräldrar ska de få samma information och bemötande som alla andra föräldrar. Kanske en gemensam utbildningsdag med bibliotek och BVC-personal?

 

 

 

 

Tillgängliga medier

Processbeskrivning:
Vi vill stimulera de som inte (längre) har möjlighet att läsa skriven text. Många äldre blir ledsna när de inte längre kan läsa vanliga böcker. Vi vill upplysa om den fantastiska möjligheten som finns, tack vare MTM, att lyssna på böckerna istället. Det är inget nederlag, det är bara ett annat/nytt sätt att läsa på som man kan vänja sig vid och ha stor glädje av.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att talbokslåntagarna i kommunen ska bli stimulerade av att träffas, få lästips som de kanske inte skulle få genom sina vanliga kanaler eller genom att ”bara” leta igenom beståndet på biblioteket. De flesta människor mår bra av att bli sedda och uppmärksammade. Genom att anordna talboksträffar visar vi att vi bryr oss om deras behov att läsa på ett särskilt sätt och att vi vill göra vårt bästa för att tillgodo se dem.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek
Län: Värmland

Kontaktperson: Anna Johansson, anna.johansson15@kil.se, 0554-19168

 

 

Lokal process: Sång- och sagostunder på Familjecentral/Öppen förskola

Processbeskrivning:
Sång- och sagostunder på Öppna förskolan, Familjecentralen Källan, varannan vecka. Detta sker i samarbete med personalen på Öppna förskolan.

Detta hoppas vi att uppnå:
Att fler barn kommer i kontakt med böcker/läsning och att föräldrar får inspiration att läsa för sina barn. Genom att förlägga sagostunderna till Öppna förskolan som är en naturlig samlingspunkt för småbarnsföräldrar hoppas vi nå även de som inte vanligtvis kommer till biblioteket. Förhoppningsvis kan vi också få dem att komma till biblioteket med sina barn.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Linn Lundtoft, linn.lundtoft@kristinehamn.se,
0550-88074

Barn 0-12, Vuxna, Personer med annat modersmål än svenska

 

Lokal process: Regional grupp för interkultururella frågor

Processbeskrivning:
Gemensamt diskuterar vi hur vi kan arbeta med frågor som rör mångspråk och interkultur på våra bibliotek. Processen är tänkt som en mötesplats där vi utbyter idéer och erfarenheter, utvecklar projekt där vi kan samverka, utvärderar vilka aktiviteter som fungerar och inte fungerar, identifierar områden där vi behöver göra mer, eller lära oss mer etcetera.

Detta hoppas vi att uppnå:
Processen syftar framför allt till att kunna samverka mer i de ofta svåra frågor som rör kulturell och språklig mångfald, samt interkultur. Genom att byta erfarenheter och diskutera med varandra undviker vi att gå i samma fällor. De projekt som vi märker fungerar kan enklare spridas till andra bibliotek. Vi skapar också en plattform för att samarbeta med varandra. Det kan röra sig om att gemensamt uppmärksamma specifika teman, samordna föreläsningar med inbjudna föreläsare, samt ta fram en gemensam ram för hur vi inom länet arbetar med interkulturella frågor.

Deltagande bibliotek:
Hagfors bibliotek, Munkfors bibliotek, Karlstad stadsbibliotek, Arvika bibliotek, Hammarö bibliotek, Torsby bibliotek, Säffle bibliotek, Sunne bibliotek, Forshaga bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Frida Närman, frida.narman@hagfors.se, 0563-18792

 

Lokal process: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processens namn: Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier

Processbeskrivning: Vi kommer att arbeta med vårt gemensamma projekt ”Fy f*n vad overkligt? – Ovansiljan läser dystopier”, ett 1,5-årigt läsfrämjande projekt som huvudsakligen riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Vi har valt ut fem ungdomsromaner som vi kommer att arbeta med i projektet. För dessa kommer vi att ta fram studiematerial som tar upp teman som genus och mångfald.

Detta hoppas vi att uppnå: Ett mål är att de ungdomar/vuxna som inte läser ska läsa mer, de som läser ska läsa mer och att alla ska prata mer om böcker, läsning, dystopier och om verkligheten! Vi vill hitta nya sätt att samverka kring läsfrämjande i våra tre kommuner. Målet är att hitta ett långsiktigt arbetsätt där vi tar till vara på varandras kompetenser.

Deltagande bibliotek: Biblioteken i Ovansiljan: Mora – Orsa – Älvdalen

Län: Dalarna

Kontaktperson: Ninni Skön, ninni.skon@mora.se, 0250-26775