Hbtq

Processens namn: Hbtq

Processbeskrivning: Vi på Håbo bibliotek har genomgått en utbildning via RFSL för att under våren 2016 bli hbtq-certifierade. Vi planerar att arbeta med dessa frågor och perspektiv.

Vi har till exempel aktiverat en skyltning med litteratur och film som tar upp hbtq-perspektivet. Vi blir mer medvetna om dessa frågor under processens gång och vi får en ökad kunskap och en mer gemensam grund att stå på. Vi reflekterar mer över olika normer i vårt samhälle. I samband med certifieringen kommer vi att ha ett program för allmänheten, med bland annat författarbesök.

Detta hoppas vi att uppnå: Att vi når en bredare, djupare kunskap och förståelse för de människor vi möter i vårt arbete. Att vi är en välkomnande och inkluderande arena/plats för alla oavsett kön, sexuell läggning, religion eller ekonomi. Att vi genom detta arbete kan bidra med litteratur/medier som alla kan spegla sig i – dela läslust.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Siv Thams Andersson, siv.andersson@habo.se, 0171-52607

Lokal process: Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek, skola

Processens namn: Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek, skola

Processbeskrivning:  Vi vill möjliggöra erfarenhetsutbyte och utvärdera och analysera det samarbete som pågår mellan Litteraturhuset Trampolin och bibliotekens verksamhet för målgruppen barn och unga. Vi vill tillföra ny kunskap. Vi vill planera för fortsatt verksamhet.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi vill utgå från en gemensam och medveten syn på barn och unga och utveckla vår verksamhet där vi utgår från barn och ungas delaktighet och olika behov. Vi vill definiera och fylla på våra kunskaper vad gäller barn och ungas läs- och språkutveckling och läsfrämjande arbete. Vi vill tillsammans hitta arbetsformer och arbeta mer strategiskt. Vi anlägger ett kritiskt förhållningssätt och frågar oss om vi når alla barn och unga och hur vi ska inrikta oss mot olika grupper. Vi tar del av Gävle stadsbiblioteks arbete med normkritik.

Deltagande bibliotek: Sandvikens folkbibliotek: Huvudbibliotek Litteraturhuset Trampolin Filialbiblioteken: Björksätra, Järbo, Storvik, Åshammar, Österfärnebo

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Åsa Wirén Jonsson, 070-594 27 74, asa.wiren-jonsson@sandviken.se

Uppföljning:

Dela läslust: Sandviken

Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek och skola

Utvärdering
Hösten 2015 inledde Sandvikens folkbibliotek med dess fem filialer och Litteraturhuset Trampolin den lokala processen ”Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek och skola”. Målet var att hitta arbetsformer för att kunna arbeta mer strategiskt genom att anlägga ett kritiskt förhållningssätt där vi frågade oss om vi når alla barn och unga och hur vi ska inrikta oss mot olika målgrupper.

Vi utgick ifrån de allmänna rekommendationer som Jonas Andersson framför i kunskapsöversikten ”Med läsningen som mål” (s 117).

Arbetet började med att alla fick kartlägga vilka aktiviteter som bedrevs på de respektive verksamheterna. Utifrån det gjorde vi en analys av vad vi behöver lägga mer fokus på. Här är några av de punkter där vi ansåg oss behöva utveckla vårt arbete: barn under 5 år inklusive deras föräldrar, att använda läsande förebilder.

Utifrån detta har vi arbetat med att bland annat inleda ett samarbete med MVC på orten. Vi arbetar just nu med att göra en film om små barns språkutveckling och högläsningens magi som kommer att visas för blivande föräldrar på föräldrautbildningar på MVC.

Arbetet med Kapprumsbiblioteken var också en process som inleddes i och med att arbetet Med Dela läslust startade. Genom Kapprumsbiblioteken når vi lättare ut till de minsta barnen och deras föräldrar. En särskild utvärdering av just Kapprumsbiblioteken pågår just nu med insamlade och analys av enkäter till berörda föräldrar och personal.

Vi startade också upp Pekboksäventyr på Sandvikens folkbibliotek för de allra minsta barnen (4-8 månader). En grupp träffades hösten 2016 6 st gånger. Ytterligare en grupp startade upp i början av 2017 och ska ses 4 gånger. Tanken med Pekboksäventyr är att föräldrarna ska få upp ögonen för att deras små bebisar verkligen gillar böcker. Det är aldrig för tidigt att börja läsa! Pekboksäventyr kan ses som en vidareutveckling/komplement till BVC-träffar på biblioteket. Under dessa träffar är det så mycket annat som ska hinnas med att det blir svårt att låta bebisarna möta böckerna. Pekboksäventyr finns även på flera av filialbiblioteken.

Efter vår analys saknade vi helt aktiviteter under rubriken Läsande förebilder. Därför valde vi att satsa på en föreläsning under namnet ”Väck läslusten hos ditt barn – inspirationsföreläsning med fokus på barn 6-9 år” Inbjudna föreläsare var Sveriges läsambassadör Anne-marie Körling och författaren Dan Höjer.

Hela 2016 hade vi ett gemensamt Nalle-tema. Detta utmynnade bland annat i Bamse-film på sportlovet, Gosedjursövernattning på ett bibliotek, skyltning med olika slags Nalleböcker.

Vår process i Dela läslust är nu avslutad. Men vi har valt att fortsätta detta arbete som en del av vår ordinarie verksamhet. Vi fortsätter att träffas löpande (1-2 ggr per termin i den stora gruppen där all personal från alla verksamheter ingår och 3 gånger per termin där arbetsgruppen ingår, dvs barnbibliotekarierna från Sandvikens folkbibliotek, verksamhetsutvecklarna från Litteraturhuset Trampolin och filialsamordnaren).

 

 

Biblioteksvisning

Processens namn: Biblioteksvisning

Processbeskrivning: I denna process blir det viktigt, utifrån jämställdhets- och tillgänglighetstänket, att planera visningen utifrån olika ungdomars behov. Det känns viktigt att ha en bredd på böcker och filmer man tipsar om, det känns också naturligt att visa vår Lättläst-hylla (där vi även placerat böcker med CD samt talböcker) och betona dessa böckers värde och prata om behovet av lättlästa böcker på ett väldigt avslappnat sätt.

Detta hoppas vi uppnå: Syftet med visningarna att man ska bekanta sig med bibliotekets lokaler, lära sig att hitta i biblioteket samt inspirera till läsning och locka fram ett intresse att komma tillbaka

Deltagande bibliotek: Bollnäs Bibliotek

Län: Gävleborg

Kontaktperson: Sofia Eliasson, sofia.eliasson@bollnas.se, 0278 256 79

 

Vilka aktiviteter har skett inom processen?

Vi har gjort biblioteksvisningar med fokus på elever från sjundeklass men har även tagit emot klasser från Bollnäs Folkhögskola och Torsbergsgymnasiets ettor. Visningarna har inletts med kort information om HelGe-samarbetet och hur lånekortet fungerar samt specifik information för just Bollnäs bibliotek så som öppettider. Visningen har sedan fortsatts med information om hur det går till att söka i vår webb-katalog samt en kort introduktion till SAB-systemet. Därefter har eleverna fått en guidad tur genom biblioteket och dess olika avdelningar. Visningarna har till sist avslutats på avdelningen för Unga Vuxna eftersom samtliga visningar inom ramen för denna process varit inriktade på ungdomar. Där har vi pratat särskilt om lättlästa medier och böcker på andra språk. Avslutningsvis har vi haft ett litet ”quiz” på det vi gått igenom där eleverna fått tävla om att ge det rätta svaret. Quizet har bestått av frågor om exempelvis hur länge man får låna en bok och hur många kommuner det finns inom HelGe. I vissa fall har vi fokuserat mer på bokprat och att tipsa om nya böcker i slutet av visningen. Innan eleverna lämnat biblioteket har vi också hjälpt till att ge dem nya pinkoder och skapa nya lånekort.

Vad har ni uppnått?

Vi har haft många klasser på besök där vi genom att bjuda in skolorna förhoppningsvis är på god väg att skapa en etablerad relation till lärarna så att de också förstår värdet i att ta med sig eleverna till biblioteket. Vi hoppas att biblioteksvisningarna ska bli ett återkommande inslag i uppstart av nya klasser så att samtliga elever får en bra grund att stå på när det gäller informationssök och skolarbeten men även fritidsläsning. Genom att göra visningarna väldigt enkla och avslappnade anser vi också att vi skapat en bra stämning i grupperna där det hela tiden funnits utrymme för frågor. I de fall det behövts tolk har vi också ansträngt oss och lyckats erbjuda detta på de flesta av visningarna som behövt tolkning på arabiska eller kurdiska.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Den ständiga utmaningen när man har med skolan att göra är att få kontakt med lärarna. Vi skickar ut inbjudningar till biblioteksvisning i början av varje ny termin med särskilt fokus på vårterminen men det är alltid lika svårt att få svar på mail/brev. Lärarna dyker gärna upp spontant trots information om att vi gärna vill boka in visningarna i förväg. Ibland kan det även vara så att lärarna tar med sig eleverna och vill hålla i en egen visning utan hjälp från personalen. Den yttersta utmaningen har nog att göra med att vi inte är något skolbibliotek vilket gör att skolorna inte riktigt vet vad de ska förvänta sig av oss. Vi vill ju att biblioteket ska vara en plats för ungdomarna där de känner sig hemma och där de behärskar att röra sig fritt och förstår bibliotekets funktioner. Vi vill också belysa värdet av nöjesläsning vilket i sin tur kan lägga grunden för en bra skolgång.

Lärarna däremot upplever nog inte att de fullt ut förstår skillnaden mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets roll i förhållande till skolan vilket gör det extra svårt att skapa en etablerad relation till dem.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med?

Vi kommer att fortsätta att kontinuerligt bjuda in klasser till biblioteksvisningar och hoppas att det blir ett etablerat inslag framförallt hos sjundeklassarna på högstadiet och ettorna på gymnasiet. Att jobba med att skapa självgående biblioteksbesökare som förstår bibliotekets funktioner kommer i sin tur att främja läslusten hos ungdomarna och lägga grunden för ett gott litterärt liv!