Lokal process: Regional grupp för interkultururella frågor

Processbeskrivning:
Gemensamt diskuterar vi hur vi kan arbeta med frågor som rör mångspråk och interkultur på våra bibliotek. Processen är tänkt som en mötesplats där vi utbyter idéer och erfarenheter, utvecklar projekt där vi kan samverka, utvärderar vilka aktiviteter som fungerar och inte fungerar, identifierar områden där vi behöver göra mer, eller lära oss mer etcetera.

Detta hoppas vi att uppnå:
Processen syftar framför allt till att kunna samverka mer i de ofta svåra frågor som rör kulturell och språklig mångfald, samt interkultur. Genom att byta erfarenheter och diskutera med varandra undviker vi att gå i samma fällor. De projekt som vi märker fungerar kan enklare spridas till andra bibliotek. Vi skapar också en plattform för att samarbeta med varandra. Det kan röra sig om att gemensamt uppmärksamma specifika teman, samordna föreläsningar med inbjudna föreläsare, samt ta fram en gemensam ram för hur vi inom länet arbetar med interkulturella frågor.

Deltagande bibliotek:
Hagfors bibliotek, Munkfors bibliotek, Karlstad stadsbibliotek, Arvika bibliotek, Hammarö bibliotek, Torsby bibliotek, Säffle bibliotek, Sunne bibliotek, Forshaga bibliotek

Län: Värmland

Kontaktperson: Frida Närman, frida.narman@hagfors.se, 0563-18792

 

Lokal process: Biblioteket kommer ut

Processens namn: Biblioteket kommer ut

Processbeskrivning: Nå nya låntagare. Bibliotekets skall synas utanför de fysiska väggarna för att locka folk att komma till det fysiska biblioteket.

Detta hoppas vi uppnå: Nå fler i de målgrupper som vi idag saknar, nå fler nyanlända, barnfamiljer m.fl. grupper som idag inte besöker oss.

Deltagande bibliotek: Hagfors bibliotek
Län: Värmland
Kontaktperson: Birgitta Sparre, birgitta.sparre@hagfors.se

Besök på biblioteken i Värmland

Nu rullar Dela Läslust igång i Värmland. Vi har under de senaste två veckorna besökt biblioteken i Eda, Årjäng, Arvika, Säffle, Torsby Kil och Hagfors. Vi har tagit del av tankar och idéer kring bibliotekens vardagsarbete, dit det läsfrämjande arbetet hör och vi har tillsammans reflekterat kring innebörden i Kulturrådets definition av vad läsfrämjande är.

Utifrån den behovsinventering som gjordes i projektuppstarten i Värmland då Ann Viklund och Camilla Källgren höll i en workshop tillsammans med personal från hela länet, har vi funderat tillsammans med de besökta biblioteken kring fortbildningsinsatser knutna till planerade processer.

Vi har mött många tankar kring verksamhetsutvecklare processer, t.ex. Hur man skapar delaktighet kring en bokblogg, högläsningsprojekt för olika målgrupper, makerspace- vad innebär det på ett litet bibliotek, hur man bygger nätverk och samverkar med olika aktörer i lokalsamhället (här tänker vi vidare kring taxionomier och kanske kan bjuda in en författare som beskrivit hur man jobbar med detta på bibliotek). Flera vill utforska hur vi jobbar bäst för att öka den interkulturella förståelsen, andra vill fördjupa sig i viktiga lovversamheter som jobbar med det vidgade läsbegreppet. Ja, idéer råder det ingen brist på, det här var bara några av alla vi tagit del av. Det råder en stark samstämmighet att vi måste skapa möjligheter för möten över kommungränserna och att det är i samtalen med varandra som vi hämtar kraft att jobba inspirerat i biblioteksvardagen.

Nästa vecka besöker vi biblioteket i Kristinehamn (och kanske något mer bibliotek också). På tisdag ska vi lära oss mer om kvalitetsutvärderingsmetoder av Pia Borrman och Britt Löfdahl och vi ska låta oss inspireras till berättande av Per Gustavsson.

Vi ser fram emot att processbeskrivningarna dimper ner hos oss och alla bibliotek som vill Pecha kucha med sin grannkommun kan höra av sig så för vi bara upp era namn på den processbeskrivning som gäller Arvika/Eda kommuner, i den processen delar vi upp oss två och två eller tre i en del fall.

Med hälsningar från Ulla-Carin Stenberg och Camilla Källgren

Lokal process: Pecha Kucha

Processens namn: Pecha Kucha

Processbeskrivning:
I denna process har personal på biblioteken i Arvika och Eda för avsikt att prata böcker med varandra. Syftet sa vara att upparbeta en förmåga i att snabbt kunna förmedla det essentiella i en text, varför ska låntagaren ta just den bok du vill låna ut? Metoden vi vill använda för att upparbeta denna förmåga kallas ”pecha kucha” och används ofta i sammanhang där man visar konst.

Detta hoppas vi att uppnå:
Vi hoppas att uppnå ett medvetet förhållningssätt till styrdokumenten i det läsfrämjande arbetet hos bibliotekspersonalen på de deltagande biblioteken. En positiv bieffekt blir att personalens kännedom om olika typer av litteratur kommer att öka.

Deltagande bibliotek: Arvika, Eda

Län: Värmland
Kontaktperson: Ulla-Carin Stenberg, ullacarin.stenberg@arvika.se