Personalens bokcirkel

Processens namn: Personalens bokcirkel

Processbeskrivning: En gång i månaden träffas vi i personalgruppen för att tipsa varandra om böcker, ljudböcker eller filmer. Dessa placerar vi sedan på en särskild hylla som vi kallar ”Personalens boktips”. Till varje bok eller film hör en handskriven lapp med några meningar om vad vi tycker.

Detta hoppas vi att uppnå: Vi hoppas att med detta kunna väcka läslust hos våra besökare samtidigt som vi ökar vår egen kunskap om litteratur i olika genrer och för olika åldrar. Vi utvärderar vår egen upplevelse av bokcirkeln genom regelbundna diskussioner. Vi observerar besökarnas respons på skyltningen och om böckerna/ medierna lånas ut.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Christina Norén, christina.noren@habo.se, 0171-52602

Dela läslust i Håbo

Processens namn: Dela läslust

Processbeskrivning: All bibliotekspersonal ska arbeta för att synliggöra och utveckla läsfrämjandearbetet mot bibliotekets användare. Genom möten måndag – torsdag med olika teman ska vi belysa det läsfrämjande arbetet ur olika perspektiv. Lästid för personal 4 timmar/vecka.

Detta hoppas vi att uppnå: Att det syns och hörs att biblioteket är en plats där litteratursamtalen är viktiga. Att personalens kompetens stärks och där idéer och engagemang sprids och syns både i det fysiska rummet och på sociala medier. Att vi når målet med projektet och ökar läslusten hos besökare och personal.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Kathy Wiberg, kathy.wiberg@habo.se, 0171-52603

Hbtq

Processens namn: Hbtq

Processbeskrivning: Vi på Håbo bibliotek har genomgått en utbildning via RFSL för att under våren 2016 bli hbtq-certifierade. Vi planerar att arbeta med dessa frågor och perspektiv.

Vi har till exempel aktiverat en skyltning med litteratur och film som tar upp hbtq-perspektivet. Vi blir mer medvetna om dessa frågor under processens gång och vi får en ökad kunskap och en mer gemensam grund att stå på. Vi reflekterar mer över olika normer i vårt samhälle. I samband med certifieringen kommer vi att ha ett program för allmänheten, med bland annat författarbesök.

Detta hoppas vi att uppnå: Att vi når en bredare, djupare kunskap och förståelse för de människor vi möter i vårt arbete. Att vi är en välkomnande och inkluderande arena/plats för alla oavsett kön, sexuell läggning, religion eller ekonomi. Att vi genom detta arbete kan bidra med litteratur/medier som alla kan spegla sig i – dela läslust.

Deltagande bibliotek: Håbo bibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Siv Thams Andersson, siv.andersson@habo.se, 0171-52607

Lokal process: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processens namn: En kvart om dagen – lästid för läslust

Processbeskrivning: För att förmedla läslust måste vi läsa inte bara baksidestexter utan även en hel bok. Vi har olika mycket tid för att läsa efter arbetsdagens slut. Vi planerar att läsa ”en kvart om dagen” på arbetsrummet eller i en skön fåtölj. Vi sätter upp en skylt för att få läsro. När vi har arbetsplatsträffar ger vi alltid lite tid till en medarbetare för att berätta något om sin bok.

Detta hoppas vi att uppnå: Att all personal har läst bok/böcker på arbetstid och berättat för arbetsgruppen om just sin bok. I vår, senast april månad bjuder vi in till ett läslustarrangemang på biblioteket. Det kan bli ett bokcafé eller ett annat arrangemang med läsinspiration där även besökarna ges tillfälle att berätta om sina läsupplevelser.

Deltagande bibliotek: Enköpings kommunbibliotek

Län: Uppsala

Kontaktperson: Maria Ekmark, maria.ekmark@enkoping.se, 0171-625514

Lokal process: Bokfika för lärare

Processens namn: Bokfika för lärare

Processbeskrivning: Barn- och ungdomsbibliotekarien bjuder regelbundet in kommunens lärare (uppdelat på låg-, mellan- och högstadiet) till Bokfika. På träffarna tipsar lärare och bibliotekarier varandra om bra böcker för barn och ungdom. Biblioteket lockar med fika och utdelning av bra böcker till skolbiblioteken (köpta för Kulturrådets inköpsstöd).

Detta hoppas vi att uppnå: Större spridning av boktips och läsglädje till barn och unga.

Deltagande bibliotek: Knivsta

Län: Uppsala

Kontaktperson: Kristina Vikström, kristina.vikstrom@knivsta.se, 018-34 72 36

Uppföljning

Vilka aktiviteter har skett inom processen? Tre bokfikaträffar med bibliotekarier/inbjudna lärare per termin (uppdelat på låg-, mellan- och högstadium). Alla tipsar alla om böcker. Biblioteket delar ut gåvoböcker köpta för Kulturrådets Inköpsstöd till skolbiblioteken.

Vad har ni uppnått? Större bokkännedom hos deltagarna. Förhoppningsvis en känsla att barn/unga och deras läsande/läsupplevelser är ett gemensamt ansvar för skola och folkbibliotek trots olika uppdrag.

Vilka utmaningar har ni stött på? Bara vissa skolor dyker upp trots marknadsföring till alla.

Är detta något ni ska fortsätta arbeta med? Planen är att fortsätta.